Licznik wizyt:
 
Ważne dla nas
 
 
I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych
 
Łódź, 29 czerwca 2020 r.KZEiR – 82/2020
Pani Przewodnicząca/
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW przy
AŚ/ZK/OZ/OISW/COSSW
w ….............................................


Nawiązując do pisma Nr KZEiR – 63/2020 z dnia 18. 05. 2020 r. informuję, iż planowana I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW odbędzie się w dniach 5 – 8. października 2020 r. w m. Topornia k/Przysuchy, woj. mazowieckie.
Konieczność zorganizowania tego typu spotkania – stricte roboczego – była wynikiem licznych sygnałów napływających do Biura ZG z kół terenowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wniosku złożonym na posiedzeniu Zarządu Głównego w marcu br. i podjętej Uchwale Nr 30/Z/2020, upoważniającej i zobowiązującej Prezydium i Biuro ZG do podjęcia w tym zakresie koniecznych działań i niezbędnych czynności przygotowawczych.
Jak wynika z kalendarza, Konferencja wypadnie w połowie kadencji obecnych władz Związku powołanych na V Zjeździe Delegatów w czerwcu 2018 roku. Jej celem jest przede wszystkim:
wyznaczenie kierunków działalności Związku w otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i politycznej;
omówienie działania kół terenowych i wymiana doświadczeń (problemy bieżące, sposoby korzystania z funduszu socjalnego, współpraca z kierownictwami jednostek, itp.);
przybliżenie zakresu prac Zarządu Głównego w odniesieniu do podejmowanych inicjatyw i formułowanych wniosków, co do kierunków działalności w dalszej przyszłości;
omówienie problemów i propozycji zgłoszonych przez koła terenowe na obrady Konferencji;
wzajemne relacje na linii Zarząd Główny – koła terenowe, w kontekście całokształtu funkcjonowania Związku.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej zakres programowy Konferencji, wagę poruszanych problemów oraz złożoność omawianych zagadnień w kontekście funkcjonowania Związku i przewidywanych kierunków jego rozwoju sądzę, że obecność wszystkich przewodniczących kół terenowych jest niezbędna i co najmniej pożądana. Dlatego też proszę wszystkich o poważne i priorytetowe potraktowanie powyższej sprawy, a w przypadku niemożności przyjazdu przewodniczącego koła - sugeruję konieczność - oddelegowania jego zastępcy lub członka zarządu koła.

więcej >>
Opublikowano: 2020-06-30 @ 13:15 Komentarze (0)
 
Pismo do Przewodniczących Zarządów KT
 
Łódź, 18 maja 2020 roku
KZEiR – /2020


Pani Przewodnicząca/
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ ZK/ OISW/ OZ/ COSSW

w ….......................................


W dniach 10-11 marca 2020 roku odbyło się w OW „Dresso” w Sulejowie posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Kapituły ds. Wyróżnień Związku.
Program obrad obejmował szerokie spektrum zagadnień, związanych z bieżącą działalnością KZEiR SW, kontrolą finansową i merytoryczną za rok 2019, przeprowadzoną przez GKR oraz zatwierdzeniem preliminarza wydatków na rok 2020.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny przyjął szereg uchwał i wniosków, których wykaz przesyłam w załączeniu.
W odniesieniu do Uchwały Nr 30/Z/2020 informuję jak niżej:
Biuro ZG przedstawiło propozycję zorganizowania (we wrześniu 2020) I Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW. Jej przewodnią ideą byłaby wymiana doświadczeń oraz szerokie omówienie problematyki działania kół terenowych i Zarządu Głównego we wzajemnych relacjach. Kolejnymi zagadnieniami i elementami poruszanymi w trakcie Konferencji byłoby przybliżenie i szczegółowe zapoznanie z pracami Zarządu Głównego w odniesieniu do podejmowanych inicjatyw, jak również przyjętych wytycznych, co do dalszych kierunków działań Związku w kontekście Uchwał V Zjazdu Delegatów. Przewidywane jest również uczestniczenie w Konferencji przedstawicieli Biura Emerytalnego SW i Biura Kadr i Szkolenia CZSW oraz panel dyskusyjny z ich udziałem.
Propozycja przedstawiona przez Biuro ZG określała także wstępną analizę kosztów Konferencji oraz logistyczne możliwości i niezbędne przedsięwzięcia dla jej zorganizowania, w tym również możliwością współudziału zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, z którymi mamy podpisane porozumienia o współpracy tj. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z Torunia i Akademią Ignatianum z Krakowa.
Mając powyższe na uwadze zapraszam do przekazywania swoich sugestii i propozycji, dotyczących zakresu programowego Konferencji na adres Biura ZG.
Uwaga !
W związku z ogłoszeniem – tuż po posiedzeniu ZG – „narodowej kwarantanny” i wprowadzonymi ograniczeniami, wynikającymi z pandemii Covid-19 – możliwość zorganizowania Konferencji we wskazanym terminie może ulec zmianie.
Ponadto przypominam o konieczności przesłania do Biura ZG informacji z działalności koła za rok 2019 (i ewentualnie zaległych) oraz odpisu składek za rok 2019 na konto ZG. Monity dotyczące tych KT w załączeniu.

Podpisał Przewodniczący ZG
Janusz KwiecieńWyk. w 74 egzemplarzach:
1-73 egz. - Przewodniczący kół terenowych+załączniki,
74 egz. - a/a. 
Opublikowano: 2020-06-10 @ 09:33 Komentarze (0)
 
Porozumienie
 
Dnia 23 listopada 2019 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Wypoczynkowym ALKA Sun Resort w Ustroniu Morskim a Zarządem Głównym KZEiR SW, upoważniające m.in. emerytów i rencistów SW do rabatu w wysokości 15% przy zakupie pobytu w Ośrodku.
W załączeniu treść porozumienia w zakładce:
Do pobrania,zdjęcia, 2019, oferta wypoczynku 20191205 pdf

inf. Biuro ZG

 
Opublikowano: 2019-12-05 @ 08:54 Komentarze (0)
 
Konta bankowe dla kół terenowych
 
Łódź, 9 lipca 2019 r.
KZEiR- 101/2019

Pani Przewodnicząca
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w …...........................................


W związku z licznymi zapytaniami kół terenowych o możliwość założenia konta bankowego, mającego na celu gromadzenie środków finansowych koła oraz ułatwienie procedur refundowania przez dyrektorów jednostek części kosztów z funduszu socjalnego, a także rozliczania się przez koła (jako organizatorów imprez) z usługodawcami – koniecznością staje się posiadanie przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych, które umożliwiają dokonywanie w tym zakresie obrotu bezgotówkowego.
Ponieważ problem ten – z uwagi na aktualne zasady obrotu finansowego – sygnalizowany jest przez coraz większą liczbę kół, Zarząd Główny podjął starania mające na celu rozwiązanie i uregulowanie tego problemu.
Tylko KZEiR SW posiada osobowość prawną – ma nadane numery REGON i NIP oraz rejestrację w KRS, spełniając tym samym podstawowe wymagania banków niezbędne do założenia konta (rachunku indywidualnego) dla Związku.
Mając na uwadze sygnały płynące z kół i związane z tym problemy, Biuro ZG dokonało rozeznania rynku usług bankowych w zakresie możliwości zakładania przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych. Rozpoznanie tych możliwości dokonano w szeregu bankach, działających w obrocie finansowym w Polsce. Wzięto pod uwagę wysokość kosztów prowadzenia rachunku, dostępność sieci placówek danego banku na terenie kraju, wysokość środków finansowych wymaganych przez poszczególne banki niezbędnych do otworzenia rachunku oraz całokształt zakresu innych ograniczeń finansowo-regulaminowych uniemożliwiających w ogóle otworzenie indywidualnych rachunków przez koła terenowe.
Z przeprowadzonego rozeznania i uwzględnienia wszystkich wspomnianych elementów – jedynym bankiem spełniającym nasze wymogi i oczekiwania oraz przedstawiającym najkorzystniejszą ofertę jest Bank Pocztowy. Podjęte przez Biuro ZG rozmowy i działania pozwoliły na ustalenie zasad i możliwości otwierania indywidualnych rachunków bankowych przez

więcej >>
Opublikowano: 2019-07-11 @ 09:35 Komentarze (0)
 
Informacja prawna
 
Na stronie internetowej www.fssm.pl znajduje się informacja prawna, dotycząca możliwości i warunków zawieszenia pobierania naszego świadczenia emerytalnego lub rentowego na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS.

inf. Biuro ZG

 
Opublikowano: 2019-07-11 @ 08:49 Komentarze (0)
 
Pismo do Przewodniczących KT
 
Łódź, 10 czerwca 2019 r.KZEiR – 94 /2019
Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w …..............................................


W załączeniu przesyłam uchwały Zarządu Głównego, podjęte na posiedzeniu w maju br., dotyczące m.in. przyjęcia bilansu Związku za rok 2018, wprowadzenia nowego wyróżnienia dla osób spoza Związku, apelu w/s ufundowania sztandaru naszej organizacji, zmiany wysokości składek członkowskich i inne.
Zarząd Główny wyróżnił ponadto – na wnioski kół terenowych – odznakami „Zasłużony dla Związku” 37 osób. Odznaki otrzymali koleżanki i koledzy z kół terenowych przy: ZK Dubliny, COSSW w Kaliszu, AŚ Katowice, AŚ Lublin, ZK Nowogard, ZK Nysa, AŚ Poznań, AŚ Radom, OZ Szczytno i AŚ Wejherowo.
Jednocześnie w trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor oraz Główną Księgową Biura Emerytalnego SW, na którym zostało omówione szereg spraw i zagadnień, w tym m.in. możliwości kontaktów emerytów i rencistów z Biurem Emerytalnym (zasygnalizowano trudności, jakie występowały w ostatnim okresie), omówiono także przepisy nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23. 11. 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. Z dnia 10. 12. 2018 r., poz. 2299). Przedstawiciele Biura Emerytalnego odpowiadali na szereg pytań. Ze strony Zarządu Głównego padła propozycja wydania przez Biuro Emerytalne, wraz z Biurem Kadr i Szkolenia CZSW wytycznych w tym zakresie, celem ujednolicenia procedur rozliczania wykorzystania środków finansowych z funduszu socjalnego. Niestety z BKiS CZSW nie było nikogo. Aktualna kwota funduszu przypadająca na jednego emeryta wynosi 182,96 zł.

więcej >>
Opublikowano: 2019-06-18 @ 08:13 Komentarze (0)
 
Ubebezpieczenie na Życie - MENTOR
 
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informacją o podpisaniu umowy nowego grupowego programu ubezpieczeń na życie dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (Emeryt 5.0), chcielibyśmy przekazać Państwu istotne wskazówki .
Osoby, które dotychczas nie były ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie SA dla byłych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aktualnym programie Emeryt SW 2012, mogą jeszcze przystąpić, przez czas jego obowiązywania. Nie mamy informacji dot. konkretnej daty zamknięcia programu Emeryt SW 2012, jednakże sugerujemy, aby potencjalnie zainteresowani ofertą, dopełnili formalności przystąpienia do 20 lipca 2019. Z oferty tej mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 69 roku życia (w programie można uczestniczyć do 70 roku życia) i są w stanie udokumentować, że będąc zatrudnione w jednostkach SW jako funkcjonariusze lub pracownicy SW były ubezpieczone w ramach PZU Życie SA. Dla osób, które przystąpią do programu, będą miały zastosowanie karencje – oznacza to, że przez czas karencji, nie będą wypłacane świadczenia :
- zgon naturalny – 6 miesięcy
- wystąpienie ciężkiej choroby – 90 dni
- operacje chirurgiczne – 180 dni
- leczenie szpitalne – 30 dni
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwych wypadków.
Prawdopodobne po wakacjach, program Emeryt SW 2012 zostanie zamknięty i zacznie obowiązywać nowy – Emeryt 5.0. Do programu Emeryt 5.0 będą mogły przystąpić tylko te osoby, które były objęte programem Emeryt SW 2012 (przystąpienie w pierwszym miesiącu – bez karencji, wszyscy zostaną poinformowani pisemnie przez Mentor SA o konieczności wybrania wariantu i spisania nowej deklaracji) oraz funkcjonariusze i pracownicy, którzy na bieżąco odchodzą z jednostek SW.

więcej >>
Opublikowano: 2019-06-06 @ 10:14 Komentarze (0)
 
Zwolnienie z opłat RTV
 
W załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór
oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej. To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych
brutto. Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku. Wszystkie emerytury i Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie
opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.
Z pozdrowieniami!

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

 
Opublikowano: 2017-11-28 @ 08:26 Komentarze (0)
 
Informator
 
w załączeniu Informator Kancelarii Prawnej o zasadach odwołania się od decyzji zmniejszenia zaopatrzenia emerytalnego, wynikającego z Ustawy dezubekizacyjnej na stronie: do pobrania/pisma/fssm informator_a.karnicka

 
Opublikowano: 2017-04-21 @ 10:46 Komentarze (0)
 
Pismo Podsekretarza Stanu MS
 
Pismo dotyczy wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia przez funkcjonariuszy-emerytów SW bez konieczności zdawania egzaminów.

 
Opublikowano: 2015-11-10 @ 10:16 Komentarze (0)
 
Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych
 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarski
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego. Emeryci SW mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie "MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH",
szczegóły: www.rewita.pl

 
Opublikowano: 2014-08-06 @ 10:38 Komentarze (0)
 
Legitymacje rodzinne
 
Poseł A. Ostrowski wystosował pismo do Pani Marszałek Ewy Kopacz w sprawie wydawania legitymacji rencisty przez osoby pobierające rentę rodzinną.

więcej >>
Opublikowano: 2014-08-04 @ 08:17 Komentarze (0)
 
Wypłata Swiadczeń Emerytalnych
 
W związku z licznymi telefonami, dotyczącymi wypłaty świadczeń w maju br., przypominamy, że realizacja wypłat świadczeń jest dokonywana przez Biuro Emerytalne do 5 dnia każdego miesiąca, za który świadczenie przysługuje. Informacja ta zawarta jest również w przesłanej przez Biuro indywidualnej "Decyzji emerytalnej".

Biuro ZG

 
Opublikowano: 2014-06-03 @ 12:24 Komentarze (0)
Copyright 2008-2020 Agencja AgatArt - Adam Owczarek